Deklaracja zgodności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kutnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak alternatywnych opisów zdjęć
 • Pliki pdf umieszczone na stronie są nieedytowalne
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Radosław Wdzięczny
 • E-mail: r.wdzieczny@edu.kutno.pl
 • Telefon: 242533967

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Po wyczerpaniu drogi odwoławczej skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie, Narutowicza 22, Kutno

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

1. główne – wejście znajdujące się od ulicy Narutowicza. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do wejścia prowadzą schody. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego.

2. od strony hali sportowej – drzwi dwuskrzydłowe, wejście zaopatrzone w podjazd dla osób niepełnosprawnych, dostępne jest tylko w określonych godzinach dla uczniów i pracowników szkoły oraz najemców hali sportowej. Dla interesantów udostępniane jest jedynie po wcześniejszym  powiadomieniu sekretariatu szkoły i umówieniu wizyty interesanta.

Dostępność budynku

Skrzydła szkolne są parterowe, bez barier architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze i hala sportowa, natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80 cm) nie posiadają odpowiednich wymiarów.

Skrzydło przedszkolne to budynek dwupoziomowy, wewnątrz budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Dostępność parkingu

Szkoła posiada parking wewnętrzny – wjazd od ulicy Narutowicza. Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły. Bezpośrednio przed wejściem głównym nie wyznaczono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Jednak położenie budynku i ciągów komunikacyjnych pozwalają na zaparkowanie samochodu bezpośrednio przed budynkiem (po wcześniejszym umówieniu).

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze w Sali gimnastycznej. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.