Dodatkowe dni wolne

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U z 2017r., poz. 1603 ze zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców zarządza, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 będą:

20.12.2019 r. – Wspólne kolędowanie, szkolne jasełka
19.02.2020 r. – Święto szkoły i Patrona
21 – 23.04.2020 r. – Egzamin Ósmoklasisty
23 – 25.06.2020 r. – Podsumowanie pracy szkoły
                                    w roku szkolnym 2019 / 2020

 W w/w dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Narkiewicz