Dodatkowe dni wolne

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U z 2017r., poz. 1603 ze zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców zarządza, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 będą:

 

 W w/w dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Narkiewicz