Dodatkowe dni wolne

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U z 2017r., poz. 1603 ze zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców zarządza, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 będą:

  • 31.10.2022 r.
  • 22.12.2022 r. 
  • 02.05.2023 r.
  • 23,24,25.05.2023 r. –  Egzamin Ósmoklasisty
  • 21,22.06.2023r. –  Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023

 W w/w dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Narkiewicz