Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców SP4

PROTOKÓŁ NR 1 z zebrania Rady Rodziców z dnia 28.09.2017 r..
PROTOKÓŁ NR 1 z zebrania Rady Rodziców z dnia 28.09.2016 r..
PROTOKÓŁ NR 1 z zebrania Rady Rodziców 30.09.2015 r.
PROTOKÓŁ NR 2 z zebrania Rady Rodziców 30.03.2015 r.
PROTOKÓŁ NR 1 z zebrania Rady Rodziców 12.09.2014 r.W dniu 29.09.2011 r. odbyło się pierwsze Zebranie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie. W Zebraniu oprócz rodziców uczestniczyli p. dyrektor Alicja Chmielecka, p. wicedyrektor Mirosława Walburg oraz p. Zofia Morga.

Radę Rodziców reprezentują następujące osoby:

1.    Wojciechowska Agnieszka –     O 1

2.    Komorowska Anna     O 2

3.    Słodecka Monika     I a

4.    Kwiatkowska Anna     I b

5.    Jędrzejczak Monika     I c

6.    Tomczak Joanna     II a

7.    Bregier Agnieszka     II b

8.    Andrzejewska Mariola     II c

9. Bachorska Agata     III a

10.    Terlecki Jerzy     III b

11.    Jagodziński Krzysztof     III c

12.    Sierocka Iwona     IV a

13.    Kołacz Monika     IV b

14.    Kos Elżbieta     IV c

15.    Brelicka Monika     V a

16.    Wiśniewski Sławomir     V b

17.    Zapałowska Bożena     V c

18.    Barankiewicz Ewa     VI a

19.    Wolska- Katzerke Anna     VI b

20.    Dobrian Patrycja     VI c

Zebranie otworzył i prowadził p. Sławomir Wiśniewski.

Po przywitaniu wszystkich zebranych głos zabrała p. dyrektor Chmielecka, która podsumowała i omówiła miniony rok szkolny, przedstawiając wyniki klasyfikacji oraz oceny końcowe jak i wydarzenia szkolne, które miały miejsce w roku szkolnym 2010/2011 takie jak wycieczki, przedstawienia, konkursy, konkursy pozaszkolne, różne spotkania i spartakiady. Omówiono również profilaktykę zagrożenia, którą przeprowadzono z uczniami. Pani dyrektor przedstawiła również zakres działań Szkoły na bieżący rok, a w nim min. kontynuacje poprawy frekwencji w Szkole, zacieśnienie współpracy z rodzicami oraz kontynuacja pracy nad kulturą ucznia. Na zakończenie p. dyrektor omówiła inwestycje i remonty jakie były przeprowadzone w czasie wakacji. I tak: wymieniono nawierzchnię przed Szkołą, przeprowadzono remont korytarza oraz Biblioteki Szkolnej. Planowane jest jeszcze remont sali 15 i 8 oraz Oddziału Przedszkolnego jak również zakup nowych mebli do Biblioteki. Następnie głos zabrała p. wicedyrektor Mirosława Walburg, która omówiła pokrótce Program Profilaktyczny i Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012.

Następnym punktem Zebrania było posumowanie przez przewodniczącego Rady Rodziców p. Sławomira Wiśniewskiego działalności Rady Rodziców za miniony rok szkolny oraz sprawozdanie finansowe RR, które przedstawiła p. Zofia Morga jak i również odczytała protokół Komisji Rewizyjnej z ubiegłego roku szkolnego, która nie wnosiła żadnych zastrzeżeń.

Następnie przystąpiono do wyboru nowego Zarządu Rady Rodziców.

Na przewodniczącego RR wybrano p. Sławomira Wiśniewskiego na zastępcę p. Jerzego Terleckiego,  na sekretarza p. Agnieszkę Bregier

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:

4.    Monika Kołacz

5.    Patrycja Dobrian

6.    Monika Bielecka

Następnym punktem Zebrania było podjęcie Uchwały zatwierdzającej program Profilaktyczny oraz Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2011/2012. Następnie omówiono zakres działań Rady Rodziców na bieżący rok szkolny. ~ Przeprowadzono dyskusję na tematy różne dotyczące spraw szkolnych.

Po wyczerpaniu tematów Zebranie zakończono.

—————————————————————————————————–

W dniu 08.02.2011 r. odbyło się drugie Zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie.

Głównym tematem Zebrania było podsumowanie pierwszego semestru roku szkolnego 2010/2011.

W Zebraniu oprócz rodziców uczestniczyły: pani dyrektor Alicja Chmielecka i pani wicedyrektor Mirosława Walburg oraz pani Zofia Morga.

Na wstępie  pani dyrektor Alicja Chmielecka przedstawiła wyniki nauczania w poszczególnych klasach oraz oceny za I semestr. Nastepnie poinformowano nas o przeprowadzonych w szkole badaniach logopedycznych oraz badaniach słuchu i wzroku. Dowiedzieliśmy się także, że frekwencja w I semestrze na I etapie kształcenia wynosiła 90/4 %, a na II etapie kształcenia 90/7 %.

Pani dyrektor przekazała nam również wiadomość, że uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu konkursach i przedstawieniach w szkole i poza szkołą.

Nasza szkoła została zgłoszona do programu „Szkoła bez przemocy”. Wśród uczniów zostały przeprowadzone ankiety odnośnie bezpieczeństwa w szkole i otoczeniu. Przeprowadzono konkurs na najbardziej kulturalnego ucznia. Podjęto działania „Walka z hałasem”, m.in. rózne konkursy i pogadanki. Pani dyrektor omówiła także pokrótce, jakie przeprowadzono remonty i jakie jeszcze są planowane. Dokończono remont kuchni, przeprowadzono remont sali nr 1. Do remontu pozostały jeszcze sale nr 8,15,0.

Następnie głos zabrała pani Zofia Morga, która przedstawiła plan finansowy Rady Rodziców i gdzie stwierdzono, że są bardzo znikome wpłaty na fundusz RR. Na zakończenie podjęto dyskusje na tematy różne,  po czym Zebranie zakończono.

—————————————————————-

Protokół z pierwszego zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie

1.    Przedmowa Pani Dyrektor na temat planu pracy szkoły na rok szkolny 2010/2011
•    Realizacja programu „Po Pierwsze Edukacja w kl. I – III
•    Realizacja projektu w kl. I
•    Podsumowanie pracy Dyrektora Szkoły (remonty i modernizacje)
•    Realizacja planu budowy boiska szkolnego
•    Dziennik elektroniczny Librus – opłata 1 os. 20zł.
•    452 uczniów – wpłata na PZU 404 uczniów, 45 uczniów zwolnionych
•    Piknik
•    Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla dzieci i nauczycieli

2.    Podsumowanie roku szkolnego 2009/2010
•    Odczytano protokół rewizyjny wydatków
•    5967zł – wpłaty na Radę Rodziców, 1300zł. od sponsorów, 4875zł – prowizje
•    7025 zł na początek roku 2010/2011
•    Planowany budżet wydatków np. Dzień Nauczyciela, Andrzejki, Mikołajki, Bal Karnawałowy, Święto Szkoły i Patrona, Dzień Dziecka
•    Doposażenia gabinetu logopedycznego

3.    Wybory do Rady Rodziców
•    Zgłoszono kandydatury – S. Wiśniewski, K. Jagodziński, J. Terlecki, M. Wiśniewska, R. Bujko, J. Tomczak, E. Barankiewicz
•    Komisja Rewizyjna w składzie: M. Wiśniewska, R. Bujko, J. Tomczak przeliczyła głosy. Głosowało 17 osób, wszystkie głosy ważne.
•    W wyniku głosowania wyłoniono:
•    Przewodniczący RR –     S. Wiśniewski
•    Z-ca             K. Jagodziński
•    Sekretarz        J. Terlecki

4.    Dzień Edukacji – poczęstunek (ciastko i kawa) 14 X

5.    Mikołajki – wspólna Wigilia z poczęstunkiem dla dzieci 22 XII