Informacje dla rodziców

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPIEKI ZDROWOTNEJ I STOMATOLOGICZNEJ SPRAWOWANEJ NAD UCZNIAMI  W SZKOLE

  1. Opieka zdrowotna i stomatologiczna sprawowana jest w szkole na podstawie Ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami poz. 1078 oraz art. 103 ust.1 pkt 4 Prawa oświatowego dotyczący zapewnienia uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
  2. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.
  3. Informujemy Państwa o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.
  4. Opieka stomatologiczna w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.
  5. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, o której mowa w art. 20, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.
  6. Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą.

Zgoda na objęcie opieką zdrowotna ucznia – plik pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROFILAKTYCZNĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ I STOMATOLOGICZNĄ W SZKOLE ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informacja w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie: link do dokumentu

—————————————————-

Szanowni Państwo,

nawiązując do zadań szkoły w zakresie profilaktyki prozdrowotnej pragnę przypomnieć, że w szkole (w każdej sali lekcyjnej) zapewniono  uczniom miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

                                                                                             Z poważaniem

                                                           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

                                                           im. Mikołaja Kopernika w Kutnie

                                                                                    Katarzyna Narkiewicz